Zaloguj
Reklama

Białka szoku cieplnego - szansa na przełom w leczeniu nowotorów narządu rodnego?

Autorzy: Dr n. med. Piotr Bodzek
Białka szoku cieplnego - szansa na przełom w leczeniu nowotorów narządu rodnego?
Fot. Pantherstock
(5)

Białka szoku cieplnego (HSP) zostały odkryte jako rodzina białek, które powstają w komórkach wielu gatunków zwierząt i człowieka w odpowiedzi na różne fizyczne i chemiczne czynniki stresowe lub zakażenie patogenami.

Reklama

Dziś wiadomo, że molekuły te są zaangażowane w patogenezę wielu chorób, m.in. chorób autoimmunologicznych, miażdżycy i innych chorób naczyniowych. Ulegają one również nadmiernej ekspresji w wielu typach ludzkich nowotworów, gdzie są zaangażowane w proliferację, różnicowanie, inwazję, przerzuty i śmierć komórek guza oraz w ich rozpoznawanie przez układ immunologiczny. Wzmożona ekspresja różnych typów HSP może znamionować niekorzystne rokowanie i słabą odpowiedź na leczenie w specyficznych typach nowotworów. W komórkach nowotworowych odgrywają one bowiem m.in. rolę ochronną przed spontaniczną apoptozą oraz przed apoptozą indukowaną leczeniem. Wciąż pozostaje nieznany mechanizm odpowiedzialny za nadekspresję HSP w guzach nowotworowych. Jedna z hipotez zakłada, że czynnikiem stymulującym produkcję tych białek w komórkach nowotworowych są patofizjologiczne cechy mikrośrodowiska guza (niskie stężenie glukozy, pH, warunki tlenowe). Ocena stężeń HSP u chorych nowotworowo wykazała, że niektóre z nich mogą być użytecznymi biomarkerami kancerogenezy oraz stopnia zróżnicowania i agresywności pewnych typów guzów. Na przykład ekspresja HSP-27 jest związana ze złym rokowaniem w rakach żołądka, wątroby, prostaty i mięsakach kostnych, a ekspresja HSP-70 koreluje z niekorzystnym rokowaniem w rakach piersi, endometrium, szyjki macicy i pęcherza moczowego. Oba białka są również zaangażowane w oporność raka piersi na chemioterapię.

HSP to molekuły, które posiadają wysoce immunogenne epitopy stanowiące pierwotne cele odpowiedzi zarówno B-, jak i T-komórkowej. Wykazują one znaczny konserwatyzm międzygatunkowy, a charakter odpowiedzi immunologicznej u ludzi może przybierać postać odpowiedzi na HSP heterologiczne np. pochodzenia bakteryjnego lub postać autoagresji (odpowiedź skierowana na homologiczne HSP). Obecność HSP i przeciwciał przeciwko nim skierowanych w surowicy pacjentów z nowotworami jest wciąż nowym obszarem zainteresowań. Chociaż wydaje się, że autoprzeciwciała przeciwko niektórym HSP mają znaczenie jako markery guza w mięsakach kostnych, rakach jajnika i innych, istnieje obecnie potrzeba prowadzenia badań pozwalających na uzyskanie w tym zakresie jasnych konkluzji.

Być może reakcja immunologiczna na epitopy HSP mogłaby również stanowić pomost łączący infekcje i kancerogenezę, co sugeruje się w niektórych typach nowotworów. Konieczne są badania nad ewentualnym związkiem HSP z nowotworami narządu rodnego.

 

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie).

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze