Zaloguj
Reklama

Stężenie białka szoku cieplnego HSP 70 w płynie owodniowym a poród przedwczesny

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Stężenie białka szoku cieplnego HSP 70 w płynie owodniowym a poród przedwczesny
Fot. ojoimages
(5)

Białko szoku cieplnego (HSP) 70 jest produkowane we wszystkich prawie typach komórek w wyniku odpowiedzi na szeroką gamę stresogennych bodźców.

Reklama

W pracy opublikowanej w 2008 roku na łamach The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine badano zmiany stężenia w płynie owodniowym HSP70 w okresie ciąży, przy terminowym i przedterminowym porodzie, zakażeniach wewnątrzowodniowych (IAI) oraz histologicznym zapaleniu błon płodowych.

 Przeprowadzono badanie przekrojowe 376 ciężarnych w następujących grupach: 1) kobiety z prawidłową ciążą sklasyfikowane następująco: a) kobiety w drugim trymestrze ciąży (14-18 tydzień), które poddano punkcji owodni ze względu na wskazania genetyczne, i które urodziły zdrowe potomstwo w terminie (n=72); b) kobiety w ciąży donoszonej jeszcze przed porodem (n=23); c) kobiety rodzące o czasie (n=48). 2) kobiety ze spontanicznym przedterminowym porodem i zachowanym pęcherzem płodowym, które podzielono na następujące podgrupy: a) pacjentki z zagrożeniem  przedwczesnym porodem, które urodziły w terminie bez zakażenia wewnątrzowodniowego (n=42); b) pacjentki z zagrożeniem przedwczesnym porodem, u których wystąpił poród przed terminem bez zakażenia wewnątrzowodniowego (n=57); c) poród przedwczesny z objawami zakażenia wewnątrzowodniowego (n=30). 3) kobiety z ciążami  powikłanymi  przedwczesnym odpłynięciem płynu owodniowego (PROM) z (n=50) lub bez (n=54) zakażenia wewnątrzowodniowego.

Wśród pacjentek zagrożonych porodem przedwczesnym z zachowanym pęcherzem płodowym i przedterminowym PROM, które rodziły w przeciągu 72 godzin od wykonania punkcji owodni zebrano próbki łożyska, pępowiny, błon kosmówkowo-owodniowych i oceniono je pod kątem obecności lub braku obecności obszarów zmian ostrego procesu zapalnego w błonach pozałożyskowych i pępowinie (potwierdzone histologicznie). Stężenie białka HSP 70 oznaczono  w płynie owodniowym stosując czułe i specyficzne metody immunologiczne.

Immunoreaktywne HSP 70 wykryto w 88% badanych próbek (332/376) płynu owodniowego. Średnie stężenie HSP70 w badanych próbkach płynu owodniowego było znamiennie wyższe u kobiet z ciążą donoszoną jeszcze przed porodem w porównaniu do grupy pacjentek w II trymestrze ciąży (donoszona ciąża przed porodem: mediana 34.9ng/mL, zakres 0-78.1 ng/mL vs. II trymestr; mediana 6.6 ng/mL, zakres 0-20,8 ng/mL; p<0.001).

Pacjentki z zakażeniem wewnatrzowodniowym wykazywały znamiennie wyższe średnie stężenia HSP70 w płynie owodniowym  w porównaniu do kobiet bez zakażenia (poród przedwczesny z IAI: mediana 82,9 ng/mL, zakres 0-500 ng/mL vs. poród przedwczesny bez IAI: mediana 41,7 ng/mL, zakres 0-244 ng/mL; p=0,001; przedterminowy PROM z IAI : mediana 86,5 ng/mL, zakres 0-428 ng/mL  vs. PROM bez IAI: mediana 55,9 ng/mL, zakres 14,9-299,9 ng/mL; p=0,007).

Nie stwierdzono znamiennej różnicy w medianach stężeń HSP 70 w badanych próbkach płynu owodniowego pomiędzy pacjentkami z porodem przedwczesnym, które urodziły w terminie bez zakażenia wewnątrzowodniowego a pacjentkami rodzącymi w terminie (p=0,6). Jednakże wśród pacjentek z przedterminowym porodem bez zakażenia wewnątrzowodniowego zaobserwowano odwrotnie proporcjonalną zależność  pomiędzy stężeniem HSP70 w płynie owodniowym a przedziałem czasowym od wykonania punkcji owodni do spontanicznego porodu  (Spearman Rho=-0,26; p=0,02). Pacjentki z histologicznym zapaleniem błon płodowych wykazywały znamiennie wyższe mediany stężeń HSP 70 w porównaniu do pacjentek bez stanu zapalnego (stan zapalny: mediana 108,7 ng/mL, zakres 0-500 ng/mL vs. bez zapalenia : mediana 67,9 ng/mL, zakres 7,1-299,9 ng/mL; p=0,02). Kobiety z terminowym porodem miały średnie stężenie HSP 70 znamiennie wyższe w porównaniu do pacjentek nie rodzących  (poród o czasie: mediana 60,7 ng /mL, zakres 0-359,9 ng/mL vs. poród o czasie jeszcze nie rozpoczęty: mediana 34,9 ng/mL, zakres 0-78,1 ng/mL; p=0,02).

Wewnątrzowodniowe zakażenia, histologiczne zapalenie błon płodowych oraz poród o czasie są związane z podniesionym stężeniem HSP70 w płynie owodniowym. HSP70 odgrywa rolę w mechanizmie obronnym poprzez aktywowanie odporności wrodzonej u kobiet z zakażeniami wewnątrzmacicznymi. Mechanizmy związane z przedterminowym i terminowym porodem mogą dotyczyć również działania pozakomórkowego HSP70.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, Volume 21, Issue 7 2008, pages 449 - 461

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze