Zaloguj
Reklama

Indukcja owulacji u kobiet z zespołem policystycznych jajników – laparoskopia czy farmakologia.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Indukcja owulacji u kobiet z zespołem policystycznych jajników – laparoskopia czy farmakologia.
Fot. Pantherstock
(0)

Diatermia laparoskopowa jajników (z ang. LOD) jest obecnie uznawana jako skuteczna terapia drugiego rzutu w indukowaniu owulacji (OI) u kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS),  opornych na leczenie cytrynianem klomifenu (CC). Celem badania było wykazanie czy LOD może stanowić  lepszą terapię pierwszego rzutu od leczenia CC.

Reklama

W grupie badanej zebrano 72 kobiety nie jajeczkujące z PCOS, które losowo przydzielono do grupy z terapią  LOD (n=36) lub CC (n=36). Pacjentki, które nadal nie jajeczkowały po leczeniu LOD poddano terapii CC. Podobnie, kobietom bez owulacji po terapii CC zaproponowano leczenie LOD. Porównano współczynniki ciąż pomiędzy dwiema grupami stosując test χ2 i ilorazy szans z 95% przedziałem ufności (OR, 95% CI).

Po losowym podzieleniu pacjentek, 6 kobiet jeszcze przed rozpoczęciem terapii zaszło w ciążę, a jedna pacjentka przełożyła rozpoczęcie leczenia . Pozostałe 65 kobiety poddano leczeniu (33 z grupy LOD, a 32 z grupy CC). Po zakończeniu pierwotnego leczenia więcej ciąż (44%) wystąpiło w grupie z terapią CC w porównaniu do grupy z terapią LOD (27%), jednakże różnica ta nie była znamienna statystycznie [P=0,13, OR 2,1 (0,7-5,8)]. Po zastosowaniu drugiej terapii współczynnik ciąż nadal był wyższy, choć w mniejszym stopniu, w grupie z terapią CC [63% versus 52%, P=0,2, OR 1,6 (0,6-4,2)].

Stwierdzono, iż terapia LOD nie daje lepszych wyników w porównaniu do leczenia CC  jako leczenia pierwszego rzutu u kobiet z PCOS.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Human Reproduction, September 14, 2008

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze