Zaloguj
Reklama

Powiązanie siły działania estrogenu i progestagenów w przypadku doustnej antykoncepcji z ryzykiem raka jajników.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Powiązanie siły działania estrogenu i progestagenów w przypadku doustnej antykoncepcji z ryzykiem raka jajników.
Fot. iStock
(0)

Celem pracy było określenie związku pomiędzy działaniem estrogenów i progestagenów w dwuskładnikowych doustnych tabletkach antykoncepcyjnych (OCPs) z ryzykiem wystąpienia nabłonkowego raka jajników.

Reklama

W badaniu kliniczno-kontrolnym uczestniczyło 75 kobiet z przypadkami potwierdzonego w badaniu histologicznym raka nabłonkowego jajników, a w grupie kontrolnej 943 kobiety, dobrane pod względem wieku i rasy. Dane zebrano na podstawie standardowego kwestionariusza oraz zdjęć i zapisów w dokumentacji medycznej. Powiązanie pomiędzy siłą działania OCP a ryzykiem wystąpienia nabłonkowego raka jajników oszacowano przy użyciu modelu bezwarunkowej regresji logistycznej. Porównując kobiety nigdy niestosujące hormonalnych środków antykoncepcyjnych do kobiet stosujących OCPs o niskich dawkach estrogenów ( równe lub poniżej 0.035 mg etynyloestradiolu) i niskich dawkach progestagenów ( poniżej 0.3 mg norgestrelu) stwierdzono, iż pacjentki stosujące OCPs wykazywały znamiennie niższe ryzyko wystąpienia raka jajników (iloraz szans 0.19; 95% przedział ufności 0.05-0.75). Ryzyko w tej grupie pacjentek było niższe w porównaniu do kobiet stosujących estrogeny lub progestageny o dużej sile działania, jednakże obserwowana różnica nie była znamienna statystycznie.

Po analizie podgrupy 205 kobiet stosujących wyłącznie środki zawierające jako czynnik progestagenny  norethidrone stwierdzono, iż pacjentki zażywające leki zawierające 0.5 mg lub mniej tego progestagenu wykazywały znamienne obniżenie ryzyka wystąpienia raka jajników w porównaniu do pacjentek stosujących dawki 10 mg.

Zwiększona dawka norethidroine powodowała znaczne podwyższenie ryzyka raka jajników, wskazując tym samym na istnienie powiązania dawka-reakcja. Dwuskładnikowe OCPs wykazały skuteczność w zmniejszaniu ryzyka występowania nabłonkowego raka jajników, wskazując na najsilniejszą redukcję ryzyka przy niskich dawkach.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstet Gynecol. 2007 Mar;109(3):597-607

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze