Zaloguj
Reklama

Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych podczas chemioterapii w leczeniu nabłonkowego raka jajnika.

Autorzy: Kietpeerakool C et al.
Ryzyko chorób sercowo-naczyniowych podczas chemioterapii w leczeniu nabłonkowego raka jajnika.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy była ocena EKG i czynników ryzyka schorzeń sercowo-naczyniowych oraz ich konsekwencji klinicznych wśród kobiet z nabłonkowym rakiem jajnika (EOC), którym podawano paklitaksel i karboplatynę (PC) jako chemioterapię pierwszego rzutu.

Reklama

W pracy wykorzystano dane dotyczące przebiegu choroby oraz wyniki EKG pacjentek z EOC, którym podawano paklitaksel (175 mg/min2) i karboplatynę (AUC=5) co 3 tygodnie w okresie od stycznia 2000 do grudnia 2004. Dane analizowano pod kątem czynników ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w grupie 79 kobiet otrzymujących PC.

U 43 pacjentek (54,4%) wystąpiły czynniki ryzyka sercowego. 70 kobiet (88,6%) miało prawidłowe EKG, natomiast u pozostałych 9, jeszcze przed pierwszą chemioterapią, wystąpiły: częstoskurcz zatokowy (n=5), blok odnogi pęczka Hisa (n=2), łagodne nieprawidłowości załamka T (n=1) oraz zespół Wolffa-Parkinsona-White'a (n=1).

W grupie 70 kobiet z prawidłowym początkowym EKG, podczas przeprowadzania kolejnych badań EKG zaobserwowano: u 8 z nich (11,4%) częstoskurcz zatokowy, u jednej zaburzenia rytmu typu wczesnych potencjałów następczych (EAD-early after depolarization), u dwóch (2,9%) bradykardię zatokową a u trzech (4,3%) niemiarowość zatokową. Wszystkie wymienione zaburzenia kardiologiczne były bezobjawowe i nie wymagały interwencji lekarskiej. Iloraz ryzyka dotyczący pojawienia się nieprawidłowego EKG wśród kobiet z czynnikami ryzyka sercowego wynosił 1.24 (95% CI = 0.33 do 4.64, p=0.77). W grupie dziewięciu pacjentek z nieprawidłowym EKG jeszcze przed rozpoczęciem terapii, sześć z nich (66.7%) miało nieprawidłowe kolejne wyniki EKG lecz wszystkie były bezobjawowe oraz nie odnotowano pogorszenia tych nieprawidłowych wyników.

Autorzy wnioskują, że paklitaksel i karboplatyna mogą wywołać nieprawidłowe wyniki EKG u kobiet z wcześniejszym prawidłowym EKG jak również u pacjentek z nieprawidłowym EKG, lecz ich wpływ na konsekwencje kliniczne nie jest znaczący.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Med Assoc Thai. 2006 Nov;89(11):1805-10.

Reklama
(5)
Komentarze