Zaloguj
Reklama

Wybrane powikłania ciąży a występowanie trombofilii.

Autorzy: Baha M. Sibai et al.
Wybrane powikłania ciąży a występowanie trombofilii.
Fot. Pantherstock
(0)

Powiązanie pomiędzy stanem przedrzucawkowym a trombofilią pozostaje nie do końca wyjaśnione z powodu niespójnych wyników dotychczasowych badań.

Reklama

Stan przedrzucawkowy.
Powiązanie pomiędzy dziedziczną trombofilią a stanem przedrzucawkowym zostało zauważone w 1995 roku przez grupę badawczą pod kierownictwem Dekkler. Od tej pory przeprowadzono wiele badań retrospektywnych i kliniczno – kontrolnych, których celem była ocena występowania trombofilii wśród kobiet ze stanem przedrzucawkowym. Otrzymane wyniki były następujące: mutacja Leiden (FVL) występuje u 3,7% -26,5% kobiet ze stanem przedrzucawkowym, mutacja genu protrombinowego: 0-10,8%, niedobór białka S : 0,7% - 24,7%.

Meta-analiza wszystkich badań kliniczno-kontrolnych wykazała, iż tylko powiązany z trombofilią czynnik V Leiden podwyższa ryzyko stanu przedrzucawkowego. Jednakże prawie wszystkie badania włączały do analiz przypadki pacjentek z ostrym stanem przedrzucawkowym, natomiast grupy kontrolne stanowiły kobiety z ciążą bez powikłań. Dlatego też badania te były obarczone obciążeniem selekcji z powodu zawyżenia ilości występujących trombofilii w grupie badanej a zaniżenia w grupie kontrolnej.

Inna niezgodność dotyczy różnych nasileń ostrości stanu przedrzucawkowego i wieku ciążowego w momencie porodu jak również różnic wynikających z rasy pacjentek. Przykładowo w większości badań wykryto powiązanie pomiędzy ostrym stanem przedrzucawkowym a trombofilią poniżej 34 tygodnia ciąży, lecz nie stwierdzono zależności pomiędzy trombofilią a łagodnym stanem przedrzucawkowym w czasie porodu. Dodatkowo ostatnio przeprowadzone badanie prospektywne-obserwacyjne, wielojednostkowe dotyczące 5168 pacjentek dowiodło, iż współczynnik mutacji Leiden (FVL) wśród kobiet białych wynosi 6%, wśród Azjatek 2,3%, wśród Latynosek 1,6%, oraz 0,8% dla kobiet afroamerykańskich. W tym szerokim badaniu nie wykryto powiązania pomiędzy trombofilią a stanem przedrzucawkowym wśród obserwowanych kobiet.

Przedwczesne odklejenie łożyska
Krążenie łożyskowe jest porównywalne z krążeniem żylnym, o niskim ciśnieniu i prędkości przepływu, co sprawia, iż jest ono podatne na powikłania zakrzepowe na poziomie matka-płód i w konsekwencji na przedwczesne oddzielnie się łożyska. Trudną kwestią jest potwierdzenie istnienia powiązania pomiędzy trombofilią a przedwczesnym odklejaniem się łożyska. Trudność ta wynika z istnienia wielu zmiennych zakłócających pomiary takich jak przewlekłe nadciśnienie, palenie papierosów i zaawansowany wiek matki.

Kupfermine et al.  wykrył, iż 25%, 20% i 15% pacjentek z trombofilią, u których występuje przedwczesne odklejanie się łożyska wykazuje odpowiednio: mutacje Leiden (FVL), mutacje genu protrombinowego oraz MTHFR. Natomiast Prochazka et al. stwierdził w przeprowadzanym badaniu kohortowym, iż tylko 15,7% pacjentek z przedwczesnym odklejaniem się łożyska miało mutację Leiden. W innym szerokim prospektywnym badaniu obserwacyjnym (grupa ponad 5000 kobiet) pacjentek ciężarnych bezobjawowych stwierdzono brak powiązania pomiędzy odklejaniem się łożyska a mutacją FVL.

Zespół antyfosfolipidowy
W 1989 roku po raz pierwszy zespół badawczy po kierownictwem Branch et al. doniósł o wykryciu powiązania pomiędzy zespołem APS a ostrym stanem przedrzucawkowym występującym przed 34 tygodniem ciąży. W kilku późniejszych badaniach potwierdzano lub odrzucano obecność powiązania pomiędzy zespołem APS a stanem przedrzucawkowym natomiast najnowsze wyniki donoszą, iż nie ma podstaw do przeprowadzania rutynowych badań związanych z zespołem APS w grupie kobiet z początkowymi objawami stanu przedrzucawkowego.

IUGR
W przypadkach IUGR występowanie trombofilii wśród pacjentek jest bardzo zróżnicowane w zależności od cytowanego badania: od 2,8% do 35% ze względu na czynnik V Leiden i 2,8% do 15,4% w przypadku mutacji genu protrombiny. Dodatkowo, w przeciwieństwie do wcześniejszych badań, badanie kliniczno-kontrolne o dużym zasięgu prowadzone przez Infante-Rivard et al. nie wykryło podwyższenia ryzyka IUGR u kobiet z trombofilią, za wyjątkiem podgrupy z MTHFR, gdzie nie podawano prenatalnie multiwitaminy.

Najnowsza metaanaliza badań kliniczno-kontrolnych wykonana przez Howley et al. wykryła znaczące powiązanie pomiędzy FVL, modyfikacjami genu protombiny a IUGR. Jednakże autorzy pracy uczulają, iż wynikłe silne powiązanie może wynikać ze słabej jakości i małego zasięgu analizowanych badań. W wielojednostkowym badaniu przeprowadzonym przez Dizon-Townson et al. nie wykryto żadnego powiązania pomiędzy trombofilią a IUGR.

Obumarcie wewnątrzmaciczne płodu
U ciężarnych z trombofilią jedna na dziesięć ciąż kończy się wczesną śmiercią płodu (przed 20 tygodniem). W przypadkach utraty płodu w drugim i trzecim trymestrze powodem może być nadmierna zakrzepica naczyń łożyska, zawał łożyska, niewydolność łożyskowo-maciczna. Kobiety będące nosicielkami mutacji czynnika V lub genu protrombiny znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka utraty płodu w porównaniu do kobiet niemających takiej mutacji.

Utrata płodu jest powikłaniem bardzo często towarzyszącym trombofilii, ale nie wszystkie tormbofilie są powiązane z utratą płodu - zgodnie z wynikami meta-analizy 31 badań. Wśród kobiet z trombofilią przypadki utraty płodu w pierwszym trymestrze są głównie związane z czynnikiem V typu Leiden, mutacją genu protrombiny i opornością na aktywowane białko C. Nie-nawrotowa utrata płodu jest związana z czynnikiem V typu Leiden, mutacją genu protrombiny oraz niedoborem białka S.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • OBG Management, January 2007 · Vol. 19, No. 01: Thrombophilia in pregnancy: Whom to screen, when to treat.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze