Zaloguj
Reklama

Wpływ czasu odcięcia pępowiny noworodków urodzonych w terminie porodu na wyniki perinatalne.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Wpływ czasu odcięcia pępowiny noworodków urodzonych w terminie porodu  na wyniki perinatalne.
Fot. Pantherstock
(5)

Istnieją różne teorie opisujące optymalny czas odcięcia pępowiny noworodka po porodzie, począwszy od odcinania wykonywanego zazwyczaj po upływie pierwszych 60 sekund od porodu, do późniejszego czasu odcinania, powyżej 1minuty od narodzin lub w momencie ustania tętnienia pępowiny.

Reklama

Celem pracy było określenie wpływu różnych metod czasu odcinania pępowiny na wyniki okołoporodowe matki i noworodka.

Jako źródło danych wykorzystano bazę the Cochrane Pregnancy and Child birth group's trials Register (grudzień 2007).

Przeprowadzono kontrolowane badanie kliniczne z randomizacją mające na celu porównanie wczesnego z późniejszym czasem odcinania pępowiny.

W pracy przeglądowej uwzględniono 11 badań klinicznych (2989 matek i ich noworodki). Nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy pomiędzy wczesnym i późnym odcinaniem pępowiny pod względem występowania krwotoku poporodowego lub ostrego krwotoku poporodowego w żadnym z ocenianych 5 badań klinicznych dotyczących tego wyniku (ryzyko względne (RR) dla krwotoku poporodowego 500 ml lub więcej 1.22, 95% (CI) 0.96 do 1.55).

W przypadku wyników noworodkowych, w pracy przedstawiono zarówno korzystny jak i negatywny wpływ późnego odcinania pępowiny. W grupie noworodków z późnym odcinaniem pępowiny zaobserwowano znamienny wzrost przypadków fototerapii z powodu żółtaczki (RR 0.59, 95% CI 0.38 do 0.92; pięć badań z łączną ilością noworodków 1762) w porównaniu do grupy z wczesnym odcięciem pępowiny. Zjawisku temu towarzyszył znamienny wzrost stężeń hemoglobiny u noworodków w grupie z późnym odcinaniem pępowiny w porównaniu do grupy z wczesnym odcinaniem (średnia ważona różnica 2.17 g/dL; 95% CI 0.28 do 4.06; trzy badania, 671 noworodków),  wpływ ten nie utrzymywał się przez okres 6 miesięcy trwania  badań. Stężenie ferrytyny pozostawało wyższe w grupie noworodków z późnym odcinaniem pępowiny w porównaniu do grupy z wczesnym odcinaniem w szóstym miesiącu badania.

Podsumowując, w USA zaleca się podawanie leków zwiększających skurcze macicy przy porodzie kiedy widoczna jest przednia część barku i odcinanie pępowiny w przeciągu 30-60 pierwszych sekund po porodzie (co nie zawsze jest możliwe w praktyce). Wydaje się, iż opóźnianie odcięcia pępowiny o przynajmniej 2 do 3 minut nie powoduje podwyższenia ryzyka wystąpienia krwotoku poporodowego. Dodatkowo, późne odcinanie pępowiny może być korzystne dla noworodka pod względem polepszania statusu żelaza co może mieć wartość kliniczną zwłaszcza u noworodków ze środowisk o słabym poziomie żywienia, pomimo podwyższenia ryzyka wystąpienia żółtaczki wymagającej fototerapii.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2008;112:177-178

Reklama
(5)
Komentarze